Oda Sicil Memuru

Savaş SEVEN

E-posta : [email protected]

Görevleri ;

 • Üyelerin sicil dosyalarının düzenlenmesi ve saklanması, Üye sicil defterlerinin tutulması, üyelerin durumlarındaki değişikliklerin takip ve tespit edilerek usulüne göre defter ve TOBB Net veri tabanına  işlenmesi , bilgilerin düzenli aralıklarla güncellenmesi
 • Üyelerin gruplandırılması ve derecelendirilmesi için her türlü hazırlık çalışmasının yapılması, bu konuda yönetim kurulunca alınan kararlara göre gerekli işlemlerin yapılması
 • Üyelerin vergi matrahlarının Vergi dairesinden tespiti, tahakkuku. Yıllık aidatların tahakkuku,  üye aidatlarının tahsili için üyelere yapılan bildirimler, icra işlemlerinin yürütülmesi
 • Oda Üye kayıtları veya borçları silinmesi gereken üyelerin tespitinin yapılması 
 • Resmi ve özel kurumlara verilen hakiki/hükmi şahısların ticari bilgilerini içeren belgelerin düzenlenmesi
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin belgelerin düzenlenmesi
 • Üyelerin ihtiyaç duydukları, kefillik amacı ile düzenlenmiş bulunan, sicil kaydını gösterir belgenin hazırlanması
 • Seçimler ile ilgili hususlarda yardımcı olmak
 • Tenzilatlı satışlar.
 • Tüketicinin korunması.
 • Çıraklık ve meslek eğitimle ilgili işleri yürütmek.
 • Giden evrak kaydı, dağıtımı.
 • Aylık fiyat tahmin ve tespitlerine ilişkin muamelelerle ilgili piyasa derlemesi yapılması, yönetim kurulu ve gerekli kuruluşlara sunulması
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının isteğine göre fiyat araştırması yapılması
 • İhale faturaları ve sağlık faturalarının güncel rayiç fiyatlara uygunluğunun tespitinin yapılması
 • Ticari Kefalet Onay belgesi,
 • Belirlenecek mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin kendi üyelerimizle ilgili olanlarının meslek  komitesinin görüşü alınarak yönetim kuruluna teklifi ve oda meclisinin onayına sunulması
 • Resmi Kurum ve kuruluşların veya özel/tüzel kişilere ait taşınmazların rayiç bedel bedelinin tespitinin yapılması
 • İş makinesi belgesi tescil işlemleri
 • Tahsilat işlemlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerle ilgili evrak ve belgelerin temin edilerek yasal süreleri sonuna kadar saklanması
 • Rekabetin korunması işlemlerini yürütmek
 • Hakem ve bilirkişi işlemlerini yürütmek
 • Odaca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak.
 • Ticaret Sicil Gazete suretleri ile Firmaların Sicil Dosyasında bulunan evrak suretlerini imzalamak.
 • Fatura suretleri işlemlerini yürütmek ve imzalamak,
 • Rayiç fiyat işlemleri,
 • Ticari ve Sinai Eşya Numunelerinin Vasiflarinin Onayı
 • Azami fiyat tarife işlemlerini yürütmek
 • Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek.
 • Vezne  işlemlerinin yürütülmesi yönetim kurulu tarafından belirlenen miktardan fazla paranın kasada bulundurulmamasının sağlanması, günlük alındı makbuzlarının günlük olarak muhasebe kayıtlarına işlenmesi, Kasa kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak
 • Vekaleten Sigortacılık işlemlerini yürütmek
 • Örf ve adet işlemleri
 • 30-  5174 sayılı Kanun ile kendisine verilen görevleri; işlerin yürütülme şekil ve usullerinin,  temsil ile imza yetkilerinin belirtildiği ve işleyişe ilişkin esasların yer aldığı iç yönergesi (TOBB tarafından 06.05.2006 tarih ve 21781 sayı ile onaylı), TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2008  Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerine göre  yerine getirmektedir      
 • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu başkanı , Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı tarafından verilecek görevleri yapmak.