TEMEL DEĞERLER

Bu vizyona ulaşılırken;

  • Üye ve devlet ilişkilerinin hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız yürütülmesi,
  • Meslek ahlakının korunması,
  • Ülke çıkarları ve sosyal sorumluluğumuz göz ardı edilmeden, hizmette bölgesel ekonominin tüm sektörlerine bütüncül bir yaklaşım sağlanması,
  • Üyeler ve paydaşlar arasında güçlü işbirliği ve katılımcılık sağlanarak sahiplenmenin gerçekleştirilmesi, 
  • Oda hizmetlerinin çözüm odaklı, etkin ve verimli bir biçimde yapılması,
  • Hizmetlerimizin sürekli gelişme ve memnuniyet odaklı, güvenilir, şeffaf, hesap verebilir, etkin ve verimli olması, 
  • Bilgi ve eğitim ile zenginleştirilen hizmet anlayışı,  

ve

  • Bölgemizde girişimciliği özendirerek yetkinliklerinin geliştirilmesi,

esas alınmaktadır.

Ayrıca,
Tüm paydaşlar, Odanın amaç ve hedefleri doğrultusunda, birbirini tamamlayan ve destekleyen kurumlar olarak işlev görecek ve 
Uygulanabilir ve tutarlı politikalar; doğru ve güncel verilerden elde edilmiş sağlıklı bilgilerle oluşturulacaktır.