YÜKLENİYOR

Hakkımızda

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası; 1903 yılında Eski Belediye Caddesinde kuruldu. O yıllarda tütün yetiştiriciliğinde Bafra Türkiye'nin en önemli merkezi konumundaydı. Yerli ve Yabancı Tütün Tüccarlarının yöreye çok sık gelmesi ve ihracat nedeni ile oluşan ihtiyaca cevap verebilmesi amacıyla kurulmuştur.Zaman…

Devamı

İletişim Bilgileri

Telefon

0362 543 10 75
0362 542 58 48

E-Posta

info@bafratso.org.tr

Adres

Hacınabi Mah. Tekel Cd. No:53- Bafra/SAMSUN

Genel SekreterTalip ŞAHİN
sahin@bafratso.org.tr


Görevleri ;
 • Odanın hizmetlerinin genel politikalara ve mevzuata uygun olarak yapılması, oda meclisi ve yönetim kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
 • Odanın faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin izlenmesi, yönetim kurulunun onayı ile gerekli tedbirlerin alınmasının sağlamak.
 • Oda faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliğin artırılması için yöntemler belirlenmesi, bu konulardaki prosedür değişikliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Oda organları ile yönetim kurulu arasında bilgi akışının ve değerlendirmelerin yapılmasının sağlamak.
 • Oda tarafından sunulmakta olan hizmetlerin ilgili tüm üyelere ulaştırılmasını ve kontrolünü gerçekleştirmek.
 • Üyelerin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik araştırmalar yaptırılması, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, raporlanması ve yönetim kuruluna sunmak.    
 • Yönetim Kurulu Toplantı gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve Yönetim Kurulu devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.
 • Meclis ve Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantılarını yürütmek,
 • Üyelerin ve iş âleminin taleplerine cevap verecek, katma değere sahip bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi ve bu hizmetlerden üyelerin yararlanmalarının sağlamak.
 • Diğer kurumlardan istenen bilgi ve görüşlerin zamanında verilmesinin sağlanması, bu konuda yönetim kuruluna bilgi vermek suretiyle her türlü çalışma ve hazırlıkların düzenlenmek ve denetlemek.
 • Odanın faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışılmasını sağlamak.
 • Odanın görevler dâhilinde temsil edilmesi; oda üyeleri, devlet yetkilileri, resmi ve özel kurumlarla iyi ilişkiler geliştirilmesinin sağlamak.
 • Odanın politikaları, stratejileri ve hedefleri çerçevesinde, yönetimi altındaki faaliyetlere ilişkin uygulamaların izlemek ve geri bildirim yapılmasını sağlamak.
 • Genel sekreterliğin altındaki bağlı birimler tarafından yürütülen faaliyetlerin, kendi aralarında koordine ve entegre edilmelerini sağlamak.
 • Bağlı bölümlerin faaliyetlerini değerlendirebilecek ölçütlerin standartlarının oluşturulması, bu yolla değerlendirmelerin yapılarak faaliyetlerindeki gelişmelerin belirlenmesi, gerektiğinde yol gösterici veya düzeltici önlemler alınmasını sağlamak
 • Oda personelinin mesleki, teknik ve sosyal gelişimlerini sağlamak üzere eğitim ihtiyaçları araştırmalarının düzenli aralıklarla yaptırılması. Kurum içinde ve dışında hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasının ve uygulanmasını sağlanmak.
 • Değişen koşullara göre, odanın yeni personel gereksiniminin belirlenmesi. Onaylanan kadrolara ve belirlenen politikalara uygun olarak, organizasyonun çeşitli kademelerindeki personelin işe alınma, yer değiştirme, terfi, işten çıkarma, ödüllendirme, cezalandırma gibi işlemlerinin ilgili yöneticinin önerileri doğrultusunda incelenmesi, değerlendirilmesi ve bu konudaki önerilerin yönetim kuruluna sunmak.
 • Kalite yönetimi ile ilgili çalışmaların koordine edilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlamak ve sonuçlara göre yol göstermek.
 • Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek.
 • Organlarca alınan kararları takip etmek, sonuçlandırmak ve kararların zamanında gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek.
 • Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek.
 • Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. 
 • Seçimler ile ilgili işlemlerin yürütülmesi 
 • Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak
 • Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak.
 • 5174 sayılı Kanun ile kendisine verilen görevleri; işlerin yürütülme şekil ve usullerinin,  temsil ile imza yetkilerinin belirtildiği ve işleyişe ilişkin esasların yer aldığı iç yönergesi (TOBB tarafından 06.05.2006 tarih ve 21781 sayı ile onaylı ve 02.09.2014 tarih ve 16759 sayılı yazı ile değişiklik yapılan), TOBB Akreditasyon Kılavuzu ve İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri kriterlerine göre yerine getirmektedir.     

Paylaş :